Skip to content
Zoek

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Kuyper Graveertechniek VOF, GEVESTIGD TE HOOGVLIET

Download een PDF van onze algemene voorwaarden hier.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Kuyper Graveertechniek VOF, hierna te noemen: “Kuyper Graveertechniek VOF” en de wederpartij, hierna te noemen: “de Wederpartij”, ook na het beëindigen van een rechtsverhouding.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Wederpartij worden gehanteerd, zijn Kuyper Graveertechniek VOF slechts verbindend indien en voor zover Kuyper Graveertechniek VOF zich daarmee schriftelijk heeft akkoord verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane  echtsverhoudingen.

1.4 Indien Kuyper Graveertechniek VOF schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht.

 

Artikel 2 – Aanbieding

2.1 Alle aanbiedingen van Kuyper Graveertechniek VOF zijn vrijblijvend.

2.2 De gegevens in prijscouranten en folders evenals mededelingen van Kuyper Graveertechniek VOF betreffende technische hoedanigheden e.d. van de goederen van Kuyper Graveertechniek VOF zijn vrijblijvend, tenzij Kuyper Graveertechniek VOF in haar aanbiedingen aan de Wederpartij uitdrukkelijk anders heeft gemeld.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van Kuyper Graveertechniek VOF, dan wel door het uitvoeren van de order door Kuyper Graveertechniek.

3.2 Toezeggingen door en afspraken en overeenkomsten met verkooppersoneel, vertegenwoordigers, tussenpersonen van Kuyper Graveertechniek VOF of andere werknemers van Kuyper Graveertechniek VOF binden Kuyper Graveertechniek VOF niet, tenzij deze afspraken, overeenkomsten en toezeggingen door ingevolge het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen van Kuyper Graveertechniek VOF schriftelijk worden bevestigd.

3.3 De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen.

3.4 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen ter plaatse, waar Kuyper Graveertechniek VOF haar zetel heeft.

 

Artikel 4 – Wijziging van de overeenkomst

4.1 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderformulieren of orderbevestigingen dienen schriftelijk aan Kuyper Graveertechniek VOF kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen 7 dagen na dagtekening van het orderformulier of van de orderbevestiging, bij gebreke waarvan het betreffende orderformulier c.q. de betreffende orderbevestiging als juist geldt.

4.2 Vergissingen, schrift- druk- en/of rekenfouten geven Kuyper Graveertechniek VOF het recht op intrekking respectievelijk verandering van de aanbiedingen van Kuyper Graveertechniek VOF c.q. het rectificeren van het orderformulier of de orderbevestiging.

4.3 Wijziging van de overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van Kuyper Graveertechniek VOF. Indien de Wederpartij de overeenkomst wenst te wijzigen en Kuyper Graveertechniek VOF stemt daarmee in, dan is de Wederpartij gehouden alle schade, waaronder begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging, aan Kuyper Graveertechniek VOF te vergoeden.

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, eventuele invoerrechten of andere lasten en exclusief emballage, transportkosten en verzekeringskosten.

5.2 Mochten zich na de totstandkoming van een overeenkomst, doch vóór de levering van de desbetreffende goederen, wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals materiaal- en arbeidskosten, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., dan is Kuyper Graveertechniek VOF gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Kuyper Graveertechniek VOF zal de Wederpartij van de eventuele prijsaanpassing zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.3 Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen tussen Kuyper Graveertechniek VOF en de Wederpartij. Zij vervallen onmiddellijk zodra de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot enige van haar verplichtingen uit hoofde van welke tussen haar en Kuyper Graveertechniek VOF gesloten overeenkomst dan ook.

 

Artikel 6 – Levering

6.1 De levering geschiedt:

a. indien de goederen door of namens de Wederpartij worden afgehaald door afgifte der goederen aan de Wederpartij of degene die deze namens haar in ontvangst komt nemen;

b. bij verzending door een beroepsvervoerder door de overdracht van de goederen aan die vervoerden;

c. bij verzending door middel van een vervoermiddel van Kuyper Graveertechniek VOF door de aflevering ten huize, aan de winkel, het magazijn van de Wederpartij of een ander aangewezen adres van aflevering.

6.2 Voorzover uit de orderbevestiging niet anders blijkt komen de kosten van het vervoer der goederen voor rekening van de Wederpartij.

6.3 Na levering draagt de Wederpartij het risico van de betreffende goederen, ongeacht of de eigendom op dat moment is overgegaan op de Wederpartij.

6.4 De Wederpartij is verplicht de goederen bij aanbieding in ontvangst te nemen. Niet tijdig afgehaalde goederen kunnen voor rekening en risico van de Wederpartij worden opgeslagen. De naar redelijkheid te bepalen opslagkosten worden door Kuyper Graveertechniek VOF schriftelijk bij de Wederpartij in rekening gebracht en zijn aanstonds opeisbaar.

6.5 Overeengekomen leveringstijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Kuyper Graveertechniek VOF is derhalve niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. Indien door omstandigheden, welke niet aan Kuyper Graveertechniek VOF zijn toe te rekenen, vertraging ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij dat, alle omstandigheden in aanmerking nemende, kennelijk onredelijk is.

6.6 Kuyper Graveertechniek VOF is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. De betalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden zijn op deze facturen van toepassing.

6.7 De eigendomsoverdracht van de goederen geschiedt uitsluitend indien de betaling van de goederen heeft plaatsgevonden. Artikel 8 is van toepassing.

 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling door de Wederpartij dient plaats te vinden op de tussen Kuyper Graveertechniek VOF en de Wederpartij overeengekomen datum. Indien geen specifieke datum voor betaling is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

7.2 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

7.3 Alle kosten in verband met niet correcte of niet tijdige betaling komen voor rekening van de Wederpartij.

7.4 Betaling door de Wederpartij van elke jegens Kuyper Graveertechniek VOF aangegane verplichting dient te geschieden zonder korting of beroep op verrekening door de Wederpartij. Ook in geval van overschrijding van de levertijd met betrekking tot enige bestelling of in geval van indiening van een klacht, blijft de Wederpartij tot algehele en tijdige betaling als bedoeld in artikel 7.1 gehouden.

7.5 Betalingen van de Wederpartij strekken primair ter voldoening van het in artikel 7.6 bedoelde bedrag, alsmede van de in artikel 7.7 bedoelde rente en de in artikel 7.9 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vorderingen.

7.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Wederpartij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een bedrag verschuldigd, welk bedrag gelijk is aan 2 procent per maand over het openstaande factuurbedrag exclusief BTW.

7.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.6, wordt de Wederpartij bij overschrijding van de betalingstermijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd die per jaar gelijk is aan de herfinancieringsrente ECB, vermeerderd met 7% (zeven procentpunten), en wordt berekend vanaf 30 dagen na de factuurdatum. Kuyper Graveertechniek VOF is bevoegd een hoger rentepercentage te berekenen indien de rentevoet zulks in redelijkheid noodzakelijk maakt.

7.8 Bij levering in gedeelten kan telkens over het afgeleverde gedeelte een factuur worden uitgeschreven. De bepalingen van dit artikel zijn ook dan van toepassing.

7.9 Alle kosten van gerechtelijke maatregelen (daaronder begrepen deurwaarderskosten, kosten van bewaring, proceskosten en procureurskosten), welke Kuyper Graveertechniek VOF maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de Wederpartij. 

7.10 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur door de Wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij, ongeacht de betalingstermijn en ongeacht of Kuyper Graveertechniek VOF terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.11 Zolang de Wederpartij in verzuim is, is Kuyper Graveertechniek VOF gerechtigd om dan nog in order staande bestellingen niet uit te leveren.

7.12 In geval van niet-tijdige betaling van een factuur heeft Kuyper Graveertechniek VOF het recht vooraf betaling te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen voordat zij tot verdere levering overgaat. Ditzelfde recht op betaling vóór levering heeft Kuyper Graveertechniek VOF indien het bij de Wederpartij uitstaande factuurbedrag naar haar oordeel te hoog is.

 

Artikel 8 – Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

8.1 Niettegenstaande de feitelijke levering en het overgaan van het risico, behoudt Kuyper Graveertechniek VOF zich de eigendom van alle door haar geleverde en te leveren goederen voor, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan:

a) aan al haar betalingsverplichtingen terzake van voormelde leveringen; en

b) alle vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van de onder a genoemde betalingsverplichtingen.

8.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zich op haar retentierecht te beroepen terzake van door haar gemaakte bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met hetgeen zij aan Kuyper Graveertechniek VOF is verschuldigd.

8.3 De Wederpartij heeft het recht de goederen, waarop eigendomsvoorbehoud rust, in het kader van haar normale handelsactiviteiten aan derden te verkopen, indien haar normale bedrijfsuitoefening dit meebrengt, maar de Wederpartij is, zolang de betaling van die goederen door haar niet volledig heeft plaatsgehad, niet gerechtigd die  goederen aan derden in pand te geven of op enige andere wijze dan ook tot zekerheid voor derden te doen dienen. Indien de Wederpartij in strijd met het vorenstaande de goederen aan derden levert of in onderpand verstrekt, dient de Wederpartij de gelden of de vorderingen, die zij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan Kuyper Graveertechniek VOF over te dragen.

8.4 Kuyper Graveertechniek VOF is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de goederen komen voor rekening van de Wederpartij.

8.5 In geval van beslaglegging door derden op de goederen van Kuyper Graveertechniek VOF dient de Wederpartij deze derden onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van Kuyper Graveertechniek VOF te wijzen en Kuyper Graveertechniek VOF in te lichten omtrent de beslaglegging.

 

Artikel 9 – Zekerheid

9.1 Indien er goede grond bestaat voor Kuyper Graveertechniek VOF om te vermoeden dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op eerste verzoek va nKuyper Graveertechniek VOF terstond genoegzaam en in de door Kuyper Graveertechniek VOF gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen jegens Kuyper Graveertechniek VOF.

9.2 Indien de Wederpartij geen gevolg geeft aan een verzoek als bedoeld in 9.1 wordt, onverminderd de overige rechten van Kuyper Graveertechniek VOF, al hetgeen de Wederpartij aan Kuyper Graveertechniek VOF uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Kuyper Graveertechniek VOF gerechtigd zijn haar nakoming van enige verplichting onmiddellijk op te schorten.

 

Artikel 10 – Reclame

10.1 De Wederpartij heeft de verplichting bij levering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen haar bezwaren aan Kuyper Graveertechniek VOF kenbaar te maken. Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijs door de Wederpartij niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van acht dagen vanaf het moment dat die grond door haar ontdekt is, dan wel had behoren te zijn ontdekt. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Kuyper Graveertechniek VOF te worden ingediend.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling, dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

10.3 Beantwoorden de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst dan is Kuyper Graveertechniek VOF te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde goederen.

10.4 Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer volledige betaling binnen de door Kuyper Graveertechniek VOF gestelde termijn heeft plaatsgevonden en zulks aangetoond kan worden.

 

Artikel 11 – Retourzendingen

11.1 Retourzendingen aan Kuyper Graveertechniek VOF geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij. Kuyper Graveertechniek VOF is gerechtigd te laat ingediende en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn betaald, te weigeren.

11.2 Retourzendingen zijn slechts toegestaan na overleg met Kuyper Graveertechniek VOF.

11.3 Slaat Kuyper Graveertechniek VOF de geretourneerde goederen op of trekt zij zich die goederen op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van de Wederpartij. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid. Ingeval van opslag geldt hetgeen hierover in artikel 6.4 is bepaald.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Kuyper Graveertechniek VOF is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van Kuyper Graveertechniek VOF is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die voor haar rekening komen.

12.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Kuyper Graveertechniek VOF komen (deze opsomming is niet limitatief), zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld van personen, van wie Kuyper Graveertechniek VOF bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt; ongeschiktheid van de producten, waarvan Kuyper Graveertechniek VOF bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt, uitoefening door derden jegens de Wederpartij van één of meer rechten terzake van een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door Kuyper Graveertechniek VOF geleverde goederen gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, nietnakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Kuyper Graveertechniek VOF storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

12.3 De Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen Kuyper Graveertechniek VOF kunnen doen gelden, ingeval de Wederpartij enige verplichting jegens Kuyper Graveertechniek VOF niet nakomt.

12.4 De Wederpartij is verplicht Kuyper Graveertechniek VOF te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Kuyper Graveertechniek VOF terzake van de uitvoering van enige tussen Kuyper Graveertechniek VOF en de Wederpartij aangegane overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kuyper Graveertechniek VOF dan wel aan de zijde van haar ondergeschikten.

12.5 Indien Kuyper Graveertechniek VOF een beroep zou doen op het in dit artikel bepaalde, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen Kuyper Graveertechniek VOF en de Wederpartij.

12.6 Kuyper Graveertechniek VOF is nimmer aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade een bedrag beloopt dat hoger is dan het bedrag waarop Kuyper Graveertechniek VOF onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken. Voorts kan vergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid voor geleden schade,  onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, nimmer meer bedragen dan het in hoofdsom voor de geleverde goederen verschuldigde bedrag.

12.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Kuyper Graveertechniek VOF ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 13 – Garantie

Garantieverplichtingen, daaronder begrepen de vrijwaringsverplichting wegens verborgen gebreken, rusten slechts op Kuyper Graveertechniek VOF indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien Kuyper Graveertechniek VOF toch schriftelijk een garantie verstrekt, kan de Wederpartij aan die garantie geen enkel recht ontlenen, indien zij niet tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan. Iedere verrekening jegens Kuyper Graveertechniek VOF is daarbij uitgesloten.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Indien de fabrikant van wie Kuyper Graveertechniek VOF haar zaken betrekt, door een niet aan Kuyper Graveertechniek VOF in redelijkheid toe te rekenen oorzaak, ondanks aanmaningen van Kuyper Graveertechniek VOF in gebreke blijft met een correcte levering dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de Wederpartij voor Kuyper Graveertechniek VOF als overmacht.

14.2 Voorts zal er sprake zijn van overmacht indien er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van Kuyper Graveertechniek VOF, welke niet te wijten is aan de schuld van Kuyper Graveertechniek VOF, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Kuyper Graveertechniek VOF komt. 

 

Artikel 15 – Niet-nakoming

15.1 Indien de Wederpartij op enige wijze jegens Kuyper Graveertechniek VOF tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de Wederpartij, is Kuyper Graveertechniek VOF, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomsten) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomsten) op te schorten.

15.2 Indien Kuyper Graveertechniek VOF op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde overeenkomst(en) ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van Kuyper Graveertechniek VOF, al hetgeen de Wederpartij aan Kuyper Graveertechniek VOF uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Kuyper Graveertechniek VOF gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige opdrachtovereenkomst onmiddellijk op te schorten.

15.3 Indien de behoorlijke nakoming door Kuyper Graveertechniek VOF ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van Kuyper Graveertechniek VOF komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Kuyper Graveertechniek VOF het recht de overeenkomsten met de Wederpartij te ontbinden.

 

Artikel 16 – Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Kuyper Graveertechniek VOF mag haar rechten onder een overeenkomst met de Wederpartij aan derden overdragen. Kuyper Graveertechniek VOF is voorts gerechtigd om verplichtingen onder enige overeenkomst met de Wederpartij aan derden over te  dragen, mits Kuyper Graveertechniek VOF de Wederpartij hiervan vooraf op de hoogte stelt. De Wederpartij heeft in dit geval het recht de overeenkomst te beëindigen. Kuyper Graveertechniek VOF is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

16.2 De Wederpartij mag haar rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met Kuyper Graveertechniek VOF niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuyper Graveertechniek VOF.

 

Artikel 17 – Getallen, maten, gewichten, en verdere gegevens

17.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

17.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

 

Artikel 18 – Monsters

Indien geen opdracht volgt, worden de door Kuyper Graveertechniek VOF verstrekte monsters bij de Wederpartij in rekening gebracht.

 

Artikel 19 – Conversie

19.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige  betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

19.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot het gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling, nietig is, wordt vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing wordt gelaten.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Kuyper Graveertechniek VOF en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen. Toepassing van de Eenvormige Wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21 – Bevoegde rechter

21.1 De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen Kuyper Graveertechniek VOF en de Wederpartij, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

21.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat onverlet het recht van Kuyper Graveertechniek VOF om de Wederpartij te dagvaarden voor de rechter welke ingevolge de wettelijke bepalingen bevoegd is en geldt niet voor het geval het betreffende geschil tot de rechtsmacht van de kantonrechter behoort. 

 

nl_NLNederlands
0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar shop